top of page

Producer/ YANG Chiu-Hsuan, LIN Po-Shen, HSIEH Chun-Pai.   Artistic Director/ CHANG Xiao-Xiong, WU Su-Chun, WU Yi-Shan.

Photographer/ CHEN Chang-Chih.   Graphic Design/ S. Syuan (LIN Yi-Syuan).

U. PROMOTE  |     U. CREATE  |     U. SUPPORT

#林誼璇 #LIN Yi-Syuan #S.Syuan #Untamind #UntamindArtStudio #冶野藝術工作室

Poster

84.1×59.4 cm

#林誼璇 #LIN Yi-Syuan #S.Syuan #Untamind #UntamindArtStudio #冶野藝術工作室

Program Guide

14PP Accordion Fold.  24X84 cm

GRADUATE INSTITUTE OF DANCE

SCHOOL OF DANCE, TNUA

YANG CHIU-HSUAN, LIN PO-SHEN, HSIEH CHUN-PAI GROUP EXHIBITION 

SOLITARY WOODS

Copyright © 2023 S. Syuan. All rights reserved

bottom of page