1/1

Producer/ YANG Chiu-Hsuan, LIN Po-Shen, HSIEH Chun-Pai.   Artistic Director/ CHANG Xiao-Xiong, WU Su-Chun, WU Yi-Shan.

Photographer/ CHEN Chang-Chih.   Graphic Design/ S. Syuan (LIN Yi-Syuan).

DESIGN THINKING───   PERFORMING ARTS───   VISUAL ARTS

Poster

84.1×59.4 cm

Show More

Program Guide

14PP Accordion Fold.  24X84 cm

GRADUATE INSTITUTE OF DANCE

SCHOOL OF DANCE, TNUA

YANG CHIU-HSUAN, LIN PO-SHEN, HSIEH CHUN-PAI GROUP EXHIBITION 

SOLITARY WOODS

Copyright © 2021 S. Syuan. All rights reserved